JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Region Skåne är betalningsskyldig för automatiserad biobank

[2018-01-15] Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan det engelska företaget Liconic UK Ltd (Liconic) och Skåne Läns Landsting (Region Skåne) om betalning för en automatiserad biobank. Liconic har vunnit målet i alla delar och Region Skåne ska betala ca 8,8 miljoner kr, jämte ränta, i köpeskilling samt ca 4,5 miljoner kr i rättegångskostnader till Liconic.

 

Under 2012 avtalade Region Skåne och Liconic om att Liconic bl.a. skulle leverera och installera en automatiserad biobank i Region Skånes lokaler på Medicon Village i Lund. En automatiserad biobank förvarar biologiska prover, t.ex. blodprover och vävnadsprover, i ultralåg temperatur -80° C. Processerna att sätta in, ta ut och flytta prover mellan plattor sker med hjälp av robotteknik.

 

Omkring 1,5 år efter att Liconic levererat biobanken hävde Region Skåne avtalet och krävde att biobanken skulle monteras ner och forslas bort. Region Skåne menade att Liconic hade brustit i sina åtaganden enligt parternas avtal. Enligt Region Skåne var det flera fel i leveransen. Region Skåne har påstått felen var för sig eller sammantaget var ett väsentligt avtalsbrott som medförde en rätt att häva avtalet.

 

Liconic motsatte sig att det fanns fel i leveransen och krävde att Region Skåne skulle betala hela köpeskillingen, cirka 8,8 miljoner kr. Liconic hävdade att eventuellt fel i leveransen i vart fall inte var väsentligt.

 

Efter att Liconic väckt talan och krävt betalning har Region Skåne motsatt sig kravet och för egen del yrkat att Liconic ska betala skadestånd för de ökade kostnader om ca 6 miljoner kr som Region Skåne haft pga. Liconics avtalsbrott. Region Skåne har också begärt att tingsrätten ska fastställa att Liconic är skadeståndsskyldigt för ytterligare skada som regionen ännu inte kunnat bestämma till beloppet. 

 

Tingsrätten har kommit fram till att Liconic på visst sätt inte har levererat i enlighet med vad parterna har kommit överens men att avtalsbrottet inte för Region Skåne varit väsentligt. Region Skåne har därför inte varit berättigad att häva avtalet. Region Skåne ska följaktligen betala köpeskillingen till Liconic. Även om det har funnits fel i leveransen har Region Skåne inte rätt till prisavdrag eftersom Liconic inte har fått tillfälle att avhjälpa felen.

 

Liconic får således fullt betalt enligt avtalet samtidigt som Region Skånes egna yrkanden lämnas utan bifall. Region Skåne ska också betala Liconics rättegångskostnader med cirka 4,5 miljoner kr.

 

Tingsrätten är enig i sin dom.

 

Senast ändrad: 2018-01-15

För mer information kontakta:

Anna Lantz
chefsrådman
044-183600

Målnummer:

T 2690-15