JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Målet mellan Panaxia AB:s konkursbo och Sparbanken Skåne AB

[2015-11-12] Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt har avgjort målet mellan Panaxia AB:s konkursbo och Sparbanken Skåne AB.

Tingsrätten har idag avgjort tvisten om återvinning i konkurs mellan Panaxia AB:s konkursbo och Sparbanken Skåne AB. Konkursboet hade begärt att banken skulle betala tillbaka 16 miljoner kr för ett förtida lösen av lån. Tingsrättens dom medför att banken inte behöver betala tillbaka beloppet till konkursboet.

Panaxia AB var moderbolag i en koncern som utförde värdetransporter och bedrev kontanthanteringstjänster. Bland tjänsterna fanns att hos kunder, t.ex. butiker, hämta dagskassor, räkna upp dagskassor och sätta in dagskassorna på kundernas bankkonton. Panaxia AB försattes i konkurs den 5 september 2012. Sparbanken 1826, som numera har gått upp i Sparbanken Skåne AB, var delägare i Panaxia AB. I samband med en nyemission i Panaxia AB återbetalade Panaxia AB i juni 2011 ett lån på 16 miljoner kr till Sparbanken 1826. Lånet skulle ursprungligen varit slutbetalt först den 30 december 2012. Tvisten har gällt detta lån.

Konkursboet har hävdat att betalningen inte var ordinär utan skedde innan lånet var förfallet till betalning – alltså i förtid – och att den avsevärt försämrade Panaxia AB:s ekonomiska ställning till nackdel för övriga fordringsägare. Konkursboet ansåg också att Sparbanken 1826 var närstående till Panaxia AB och att tidpunkten då betalningen gjordes låg för nära konkursen. Konkursboet har vidare påstått bl.a. att Panaxia AB var på obestånd när betalningen skedde och att Sparbanken 1826 känt till eller i vart fall borde ha känt till det och menat att förfarandet var otillbörligt.

Sparbanken Skåne AB har tillbakavisat samtliga påståenden och förklarat att återbetalningen av lånet var avtalad med Panaxia AB och ingick i en uppgörelse i samband med nyemissionen. Skälet var enligt banken att Sparbanken 1826 önskade öka sitt ägande i Panaxia AB men samtidigt minska sin kreditexponering mot Panaxia AB.

Tingsrätten har kommit fram till att Panaxia AB och Sparbanken 1826 inte har varit närstående. Parterna har kommit överens om att betala krediten i förtid i samband med nyemissionen i Panaxia AB. Konkursboet har inte kunnat bevisa att Panaxia AB var på obestånd vid betalningstillfället i juni 2011. Sparbanken behöver alltså inte betala tillbaka lånet till konkursboet.

Konkursboet ska som förlorande part ersätta Sparbanken för bankens rättegångskostnad.

Kopia av domen (tingsrättens mål nr T 1871-13) kan beställas från tingsrätten via e-post kristianstads.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2015-11-12

För mer information kontakta:

Lennart Johansson
Lagman
044-183600

Målnummer:

T 1871-13